Regulamin Świadczenia Usługi „easyKONTAKT” („Regulamin”)


§ 1. Postanowienia ogólne

1. Poniższy Regulamin definiuje zasady świadczenia usługi easyKONTAKT (zwanej dalej „Usługą”), na rzecz osób fizycznych, prawnych bądź innych jednostek organizacyjnych posiadających zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej „Klientami”) przez Usługodawcę – easyCALL.pl SA, podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne, z siedzibą w Warszawie (02-403) przy ulicy Pianistów 2, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 266296, NIP 7010049750.

2. Warunkiem koniecznym przed przystąpieniem Klienta do skorzystania z Usługi jest zapoznanie się z poniższym Regulaminem oraz zaakceptowanie go w całości.

3. W ramach Usługi Klient umieszcza na swojej stronie WWW skrypt umożliwiający automatyczne zestawianie połączeń telefonicznych pomiędzy wskazanym przez Klienta numerem telefonicznym a numerem wskazanym przez Użytkowników strony www Klienta na którym został umieszczony skrypt.

4. Klient może wskazać więcej niż jeden numer telefoniczny do automatycznego zestawiania połączeń, zgodnie z cennikiem usługi easyKONTAKT, który znajduje się na: stronie https://www.easykontakt.pl/cennik.html.

5. Usługa świadczona jest w kilku wariantach cenowych (Basic, SiIver, Gold Platinium), których wyboru dokonuje Klient w procesie rejestracji z wyłączeniem oferty indywidualnej (Enterprise) świadczonej na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem. Płatność za usługi abonamentowe następuje z góry.

6. Klient może skorzystać z bezpłatnego testu Usługi.
§ 2. Warunki świadczenia usługi

1. easyCALL.pl świadczy Usługę wyłącznie na żądanie Klienta oraz po dokonaniu rejestracji, jak również po wyrażeniu stosownych zgód na przetwarzanie danych osobowych.

2. Zawarcie Umowy następuje poprzez rejestracje Klienta na stronie www.easyKONTAKT.pl i zaakceptowanie treści Regulaminu.

3. Klient oświadcza, iż został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania oraz usuwania. Klient został poinformowany o prawie żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych, w zakresie który nie jest niezbędny do wykonywania postanowień Umowy i świadczenia Usługi.

4. Klient zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w szczególności do przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i świadczenia usług drogą elektroniczną.

5. Klient wyraża zgodę do prezentacji jego nazwy i firmy w materiałach promocyjnych Usługodawcy i studiach przypadku (case study).
§ 3. Odpowiedzialność stron

1. easyCALL.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
a) opóźnienia lub obniżoną jakość transmisji, wynikające z procesów kompresji i dekompresji sygnałów wysyłanych i odbieranych przez Klienta,
b) przerwy w komutowanym dostępie do urządzeń lub przerwy w transmisji pakietów spowodowane zdarzeniami losowymi lub nieprawidłowym działaniem sieci innych operatorów telekomunikacyjnych,
c) szkody wynikłe z pośrednictwa stron trzecich (np. opóźnienia operacji bankowych, opóźnienia w procesie przeniesienia numerów leżące po stronie dawcy numeru),
d) szkody powstałe po stronie Klienta, spowodowane niewłaściwym wykorzystaniem przez Klienta danych pozwalających na jego identyfikację lub autoryzację, w szczególności użyciem poufnych danych dostępowych przez osoby nieupoważnione,
e) szkody wykraczające poza szkodę rzeczywistą, typu: utrata zysku, utrata danych, niezrealizowane oszczędności kosztowe lub inne pośrednie straty lub szkody, wynikające z nie wykonania lub nienależytego wykonania Usług objętych Regulaminem, w szczególności w przypadku opóźnień w rozpoczęciu świadczenia Usług,
f) szkody wynikające z błędnych lub niepełnych danych rejestracyjnych lub kontaktowych, g) szkody wynikające ze zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
h) niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jeżeli jest to związane z niską przepustowością lub stabilnością łącza, za pomocą którego Klient jest podłączony do sieci Internet, lub też ograniczeniami spowodowanymi blokadami typu firewall.

2. Odpowiedzialność easyCALL.pl wobec Klienta ograniczona jest do łącznej kwoty zapłaconej przez Klienta w ramach opłaty za usługę w miesiącu w którym Klient zgłosił swoje roszczenie bez względu na liczbę czy podstawę roszczeń Klienta.
§ 4. Reklamacje

1. Klient może złożyć reklamacje na działanie Usługi wyłącznie w formie pisemnej, która zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni przez Usługodawcę i winna zawierać co najmniej szczegółowy opis problemu i czas trwania awarii.

2. W ramach uznanej reklamacji Usługodawca może zwrócić Klientowi część zapłaconej opłaty miesięcznej proporcjonalny do czasu jej trwania.
§ 5. Postanowienia Końcowe

1. Zmiana Regulaminu nastąpi z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem.

2. easyCALL.pl działa na podstawie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych OWA-WEP-6400-28/07 (5) z dnia 16/04/2008 r. wydanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych 6859).

3. easyCALL.pl zastrzega sobie prawo do odmowy ponownej rejestracji Klienta, jeżeli została z nim rozwiązana Umowa z powodu naruszenia Regulaminu.

4. easyCALL.pl zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, rażącego naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu

5. W kwestiach nieustalonych w Regulaminie, zastosowanie mają obowiązujące powszechnie przepisy prawa polskiego. Wszelakie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem poddane zostaną rozstrzygnięciu sądowemu sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Usługodawcy.

6. easyCALL.pl SA od dnia 25 maja 2018 realizuje obowiązek informacyjny związany ze stosowaniem przepisów Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) poprzez zamieszczenie stosownych informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Polityce Prywatności umieszczonej na stronie www.easycall.pl/politykaprywatnosci. Dokument Polityki prywatności można pobrać także w postaci pliku PDF Plik do pobrania.

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 maja 2018 roku i jest dostępny na stronie www.easyKONTAKT.pl